Política de Cookies
Advírtese ao usuario que a web apartamentospanton. com (en diante \”Sitio web\”) utiliza cookies. As cookies son pequenos ficheiros de datos que se xeran no computador do Usuario e que permiten que sexa o propio Usuario o que almacene a información que xera a súa actividade na rede. As cookies permiten a un sitio web, entre outras cuestións, almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación do Usuario ou do seu equipo e, dependendo da información que conteñan e da forma en que utilice o seu equipo, poden utilizarse para recoñecer ao Usuario. Este sitio web pode utilizar as seguintes cookies:
Cookies de sesión
As cookies de sesión son memorizadas e unicamente teñen validez temporal, é dicir, ata que o usuario finaliza a navegación polo sitio web. Estas cookies non gravan de forma permanente ningunha información no disco duro do seu computador.
Cookies de navegación
O obxectivo principal das cookies de navegación é evitar ofrecerlles recomendacións non afíns aos seus intereses e ofrecerlles propostas comerciais dirixidas e personalizadas. Estas cookies de navegación basean a súa utilidade no seguimento temporal da navegación por Internet. O Usuario ten a posibilidade de eliminar este tipo de cookies antes de iniciar a navegación por outras páxinas do sitio web.
Cookies estatísticas
As cookies estatísticas permiten coñecer a data e a hora da última vez que o Usuario visitou o noso sitio web e o acceso aos contidos que o Usuario escolleu na súa última visita ao noso sitio web. Para realizar as estatísticas de uso do noso sitio web utilizamos ferramentas estatísticas cun alcance limitado ás funcións descritas no parágrafo anterior e coa finalidade de coñecer o nivel de recorrencia dos nosos visitantes e os contidos que resultan máis interesantes. Deste xeito, podemos concentrar os nosos esforzos en mellorar as áreas máis visitadas e facer que o Usuario atope máis facilmente o que busca.
O Sitio web pode utilizar a información da túa visita para realizar avaliacións e cálculos estatísticos sobre datos anónimos, así como para garantir a continuidade do servizo ou para realizar melloras no propio portal web. Dita información non será utilizada para ningunha outra finalidade.
Cookies de terceiros
Este Sitio web utiliza a función de remarketing pola que solicitaremos información sobre a túa navegación para poder ofrecerche publicidade sobre os nosos produtos e/ou servizos polos que puideses interesarche.
Así mesmo, poderemos facerche chegar publicidade sobre os nosos produtos e/ou servizos cando visites outros sitios web. Informámosche que estes últimos poden instalar cookies que se escapan do noso control.
Xestión das cookies
Sen prexuízo do anterior, o Usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo. Con todo, a desactivación das cookies pode afectar ao correcto funcionamento de determinadas seccións do noso Sitio web.
Por favor, consulta as instrucións e manuais do teu navegador para ampliar esta información:
Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer. py? hl=é& answer=95647
Internet Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-é/ windows7/ how- to- manage- cookies- in-internet- explorer-9
Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-e- deshabilitar- cookies-que-os-sitios- we
Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042
A información obtida a través das cookies é utilizada por Densa servizos empresariais s, l. e por terceiros recomendadores aos que Densa servizos empresariais s, l. contratou coa finalidade de mostrarlle publicidade relacionada coas túas preferencias.
Finalmente, informámosche que tes a posibilidade de revogar en calquera momento o consentimento prestado para a utilización de cookies por parte de Densa servizos empresariais s, l., configurando para iso o teu navegador nos termos previstos no punto anterior.

Condicións de uso
apartamentospanton. com é un sitio web cuxa titularidade pertence a Densa servicios empresariales s, l. Nun principio a utilización do sitio web é de carácter gratuíto, e nalgún caso, dita utilización podería estar suxeita a Condicións Xerais e Condicións Particulares de utilización. Por iso, o acceso e utilización dos servizos do sitio web significará a aceptación das devanditas Condicións
1. Contido, termos legais e responsabilidade
O sitio web inclúe contidos elaborados polo titular do mesmo e os seus colaboradores, os cales teñen fins meramente informativos, xa que nalgunha ocasión, estes poderían non reflectir a actualidade máis recente, polo que en calquera momento devanditos contidos poderán ser modificados e/ou substituídos por uns novos, sen notificación previa, nin responsabilidade algunha. Os Contidos do sitio web non poden ser considerados, en ningún caso, como sustitutivos de calquera tipo de asesoramento. Non existirá ningún tipo de relación comercial, profesional, nin ningún tipo de relación doutra índole cos profesionais que integran o sitio web polo mero feito do acceso a ela por parte dos usuarios. Para o caso de existir ligazóns con distintos sitios web, apartamentospanton. com, non se fará responsable do seu contido ao carecer de control sobre os mesmos. O usuario cando accede ao sitio web, faio pola súa propia conta e risco. apartamentospanton. com non garante nin a rapidez, nin a ininterrupción, nin a ausencia de virus no sitio web. Así mesmo, o titular do sitio web, os colaboradores, os seus socios, empregados e representantes tampouco poderán ser considerados responsables por calquera danos derivados da utilización deste sitio web, nin por calquera actuación realizada sobre a base da información que nel facilítase. Non se garante a ausencia de virus ou outros elementos lesivos que puidesen causar danos ou alteracións no sistema informático, nos documentos electrónicos ou nos ficheiros do usuario deste sitio web. En consecuencia, non se responde polos danos e prexuízos que tales elementos puidesen ocasionar ao usuario ou a terceiros.
2. Propiedade intelectual e industrial
A totalidade dos contidos deste sitio web, como son, con carácter enunciativo e non limitativo, textos, imaxes, son, ficheiros, marcas, logotipos, combinacións de cores, ou calquera outro elemento, a súa estrutura e deseño, a selección e forma de presentación dos contidos incluídos no mesmo, e os programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e utilización, son propiedade do titular do sitio web. Autorízase o almacenamento e reprodución temporal dalgún ou algúns dos Contidos do sitio web, co propósito de ser utilizados cun fin persoal e non comercial. A reprodución, o almacenamento permanente e a difusión dos Contidos do sitio web ou calquera uso que teña fins públicos ou comerciais queda terminantemente prohibido sen o previo consentimento por escrito do titular do sitio web, e sempre que se faga referencia explícita a apartamentospanton. co. e á súa titularidade.
3. Protección de datos de carácter persoal
En cumprimento do estipulado na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), e demais lexislación que sexa de aplicación e/ou substitúa aquela, toda aquela información recibida no sitio web, a través de consultas, envío de datos, ou calquera outro medio, será tratada coa máis estrita e absoluta confidencialidade. Todos aqueles usuarios que faciliten os seus datos a través do sitio web terán os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición dos seus datos tal e como recoñece a LOPD, sen oposición algunha, así como o dereito para revogar o consentimento prestado para a cesión dos seus datos. Os datos de carácter persoal que se obtiveron a través do sitio web, terán a protección necesaria a fin de evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizados. Pode consultar as condicións da protección de datos e a forma de revogar o consentimento da cesión de datos en a Política de Protección de Datos.
4. Xurisdición e Lei aplicable
As presentes condicións de uso réxense pola lexislación española, sendo competentes os Xulgados e Tribunais da cidade de para coñecer de cantas cuestións suscítense sobre a interpretación, aplicación e cumprimento das mesmas. Os usuarios, por virtude da súa aceptación ás condicións xerais recollidas neste aviso legal, renuncian expresamente a calquera foro que, por aplicación da Lei de Axuizamento Civil vixente, puidese corresponderlles.
5. Proceso de reserva
O cliente, unha vez decidido que apartamento interésalle, ao seleccionar o botón “RESERVAR” accederá ao proceso de reserva. Terá que confirmar os seus datos de contacto, persoais básicos e as datas. Para completar a reserva, se a data de entrada é dentro de menos de dez días, haberá que pagar a totalidade, e se a data de entrada é a máis de dez días da data de reserva, para poder confirmala deberá realizar un pago polo 30% do importe total da reserva, ou a totalidade. En caso de pago parcial, cinco días antes da sua entrada o cliente recibirá un email co enlace para que realice o pagamento do 70% restante..
6. Cancelación da reserva
Ata cinco días antes da data de entrada a cancelación será sen ningún cargo para o cliente. Se a solicitude de cancelación da reserva realízase fóra dese prazo, terá unha penalización equivalente ao custo da primeira noite. Todas as solicitudes de cancelación deberán facerse a través do email info@apartamentospanton.com ou ao teléfono de contacto.
7. O cliente comprométese a coidar as instalacións e equipamentos dos apartamentos. En caso de rotura non accidental, Apartamentos Pantón resérvase o dereito de reclamar o importe da reparación ao cliente.
8. O check-in poderase realizar en calquera momento. O check-out deberase realizar antes das 11:00 h do día de saída, debendo abandonar o apartamento antes desa hora.

Política de privacidade
Densa servicios empresariales s, l.. informa seguidamente da súa política de privacidade, aplicada aos datos persoais. Desta maneira, todos os datos persoais que teña baixo a súa responsabilidade serán tratados de acordo coa Lei Orgánica 15/1999, 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e gardaranse as debidas medidas de seguridade e confidencialidade dos mesmos. A visita do sitio web apartamentospanton. com non implica que o usuario deba fornecer información algunha respecto a a súa identidade, non podendo ser asociada a un usuario concreto pola empresa. No suposto que se forneza datos de carácter de persoal, estes datos serán recolleitos e utilizados conforme ás limitacións e os dereitos recolleitos na citada norma de protección de datos. Os usuarios que faciliten datos de carácter persoal consenten de forma clara, exacta e inequívoca as presentes condicións. 1. Recollida de datos A recollida de datos de carácter persoal poderase realizar a través dos formularios que se publiquen no sitio web e dos correos electrónicos que os usuarios poidan remitir a Densa servizos empresariais s, l., que serán incluídos nun ficheiro automatizado. Os ficheiros titularidade de Densa servizos empresariais s, l.., figuran inscritos no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos, ao que poderá acceder o usuario ou visitante para comprobar a situación daqueles. Densa servizos empresariais s, l. conservará os seus datos unha vez finalizada a relación co usuario para cumprir as obrigacións legais necesarias. Á súa vez, procederá á cancelación dos datos recolleitos cando deixen de ser necesarios para a finalidade para a que foron solicitados. 2. Seguridade da información Densa servizos empresariais s, l. desenvolveu todos os sistemas e medidas técnicas e organizativas ao seu alcance, previstas na normativa de protección de datos de carácter persoal, para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e subtracción dos datos de carácter persoal facilitados polo usuario ou visitante. Con todo, o usuario ou visitante debe ser consciente de que as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables. 3. Confidencialidade e secreto profesional As comunicacións privadas que puidesen darse entre o persoal de Densa servizos empresariais s, l. e os usuarios ou visitantes serán consideradas como confidenciais. O acceso a esta información está restrinxido mediante ferramentas tecnolóxicas e mediante estritos controis internos. 4. Ligazóns con outros sitios web O presente sitio web pode conter ligazóns ou links con outros sitios. Infórmase que Densa servizos empresariais s, l. non dispón de control algún nin ostenta responsabilidade algunha sobre as políticas ou medidas de protección de datos doutros sitios web. 5. Dereitos dos usuarios O usuario poderá exercitar, respecto a os datos solicitados na forma prevista, os dereitos recoñecidos pola Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e en particular os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición, se resultase pertinente. Os dereitos de cancelación, oposición e revogación do consentimento para a cesión poderán ser exercitados polo usuario, e no seu caso quen o represente, mediante solicitude remitida por correo ordinario, asinada e acompañada de fotocopia do NIF, á dirección fiscal de Densa servizos empresariais s, l. arriba indicada. Densa servizos empresariais s, l. informa que os datos persoais solicitados, cando deixasen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a cal foron recolleitos, serán cancelados conforme establece a normativa de protección de datos de carácter persoal. Se se require aclarar algún aspecto relacionado coa política de privacidade de apartamentosemiliafeo. com, pode poñerse en contacto con Densa servizos empresariais s, l. a través da seguinte dirección de correo electrónico: info@apartamentospanton.com Aviso legal: Información xeral para dar cumprimento á Lei 34/2002 Titular: Densa servizos empresariais s, l. Dirección: Parque Emp. Pereiro, parcela 27 – 32792 – Pereiro de Aguiar – Ourense – España Contacto: info@apartamentospanton.com Rexistro mercantil de Ourense, Tomo 714, Libro 0, Folio 198, Folla OR-10365, Inscrición 1 Teléfono: 982456036 / 682471883 NIF: ESB32348732
apartamentospanton. com non pode asumir ningunha responsabilidade derivada do uso incorrecto, inapropiado ou ilícito da información aparecida nas páxinas da internet de apartamentospanton. com. Cos límites establecidos na Lei, apartamentopanton. com non asume ningunha responsabilidade derivada da falta de veracidade, integridade, actualización e precisión dos datos ou informacións que se conteñen nas súas páxinas da internet. As páxinas da internet de apartamentospanton. com poden conter ligazóns ( links) a outras páxinas de terceiros que apartamentospanton. com non pode controlar. Por tanto, apartamentospanton. com non pode asumir responsabilidades polo contido que poida aparecer en páxinas de terceiros. Con carácter enunciativo e non limitativo, os textos, imaxes, sons, animacións, software e o resto de contidos incluídos neste sitio web son propiedade exclusiva de apartamentospanton. com ou os seus licenciantes. Calquera acto de transmisión, distribución, cesión, reprodución, almacenamento ou comunicación pública, total ou parcial, debe contar co consentimento expreso de apartamentospanton. com. Así mesmo, para acceder a algúns dos servizos e/ou produtos que apartamentospanton. com ofrece a través do sitio web, deberá proporcionar algúns datos de carácter persoal. En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os seus datos persoais quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros de Densa servizos empresariais s, l. co fin de poderlle prestar e ofrecer os servizos e/ou produtos, así como para informarlle das melloras do sitio web. Así mesmo, infórmaselle da posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal, na seguinte dirección de correo electrónico info@apartamentospanton.com, ou por escrito á dirección Parque Emp. Pereiro, parcela 27 – 32792 – Pereiro de Aguiar – Ourense. En cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de Julio, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico ( LSSI), informámoslle de as  Condicions Xerais, que deberá aceptar cando contrate calquera dos produtos e/ou servizos.